Dla dyrektorów, nauczycieli: nowe regulacje prawne w zakresie ochrony małoletnich.

Pod koniec wakacji pojawiły się nowe regulacje w zakresie ochrony małoletnich. Zostały wprowadzone art. 7 pkt 6 ustawy z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw i wchodzą w życie 15 lutego 2024 r. Na mocy ww dokumentu szkoły lub inne instytucje, do których uczęszczają albo w których przebywają lub
mogą przebywać małoletni, są zobowiązane do wprowadzenia standardów ochrony małoletnich. Standardy dotyczą m.in. wszystkich szkół zarówno publicznych, jak i niepublicznych. Powinny zostać wprowadzone 15 lutego 2024 r. Podstawę prawną stanowią: Ustawa z 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1304 ze zm.) – art. 22c, art. 22b. Ustawa z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1606) – art. 7 pkt 6.

Wprowadzenie standardów w szkole oznacza, że ustala się obowiązujące wszystkich procedury, zasady funkcjonowania lub działania. W standardach, w sposób dostosowany do charakteru i rodzaju placówki lub działalności, określa się w szczególności:

 1. zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem placówki lub
  organizatora, a w szczególności zachowania niedozwolone wobec małoletnich;
 2. zasady i procedurę podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub
  posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego;
 3. procedury i osoby odpowiedzialne za składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia
  przestępstwa na szkodę małoletniego, zawiadamianie sądu opiekuńczego oraz w przypadku
  instytucji, które posiadają takie uprawnienia, osoby odpowiedzialne za wszczynanie
  procedury “Niebieskie Karty”;
 4. zasady przeglądu i aktualizacji standardów;
 5. zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie personelu placówki lub
  organizatora do stosowania standardów, zasady przygotowania tego personelu do ich
  stosowania oraz sposób dokumentowania tej czynności;
 6. zasady i sposób udostępniania rodzicom albo opiekunom prawnym lub faktycznym oraz
  małoletnim standardów do zaznajomienia się z nimi i ich stosowania;
 7. osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających
  małoletniemu i udzielenie mu wsparcia;
 8. sposób dokumentowania i zasady przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych
  incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego (art. 22c ww. ustawy o
  przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym).


Ponadto w ww. standardach wprowadzanych w placówce lub miejscu prowadzonej
działalności, należy określić także:

 1. wymogi dotyczące bezpiecznych relacji między małoletnimi, a w szczególności
  zachowania niedozwolone;
 2. zasady korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do sieci Internet;
 3. procedury ochrony dzieci przed treściami szkodliwymi i zagrożeniami w sieci Internet oraz
  utrwalonymi w innej formie;
 4. zasady ustalania planu wsparcia małoletniego po ujawnieniu krzywdzenia.


Materiały szkoleniowe można znaleźć min. po linkami:

https://www.youtube.com/watch?v=qCTR3HAv8Y8
https://edukacja.fdds.pl/course/view.php?id=532

Skip to content