INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Zduńskiej Woli. Z Administratorem można skontaktować się listownie: 98-220 Zduńska Wola ul. Żeromskiego 3 A, e-mailowo: poradnia_zdwola@wp.pl oraz telefonicznie: 43 823 36 34.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych: iod.oswiata@zdunska-wola.pl
 3. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych wynikających z przepisów prawa tj.:
  • 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  • 6 ust. 1 lit. e przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  • wzakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. g RODO;
  • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2023 poz. 900 z póź. zm.);
  • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2022 poz. 2230 z póź. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 2499);
  • Rozporządzenie z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. 2023 poz. 2061 z póź. zm.);
  • W przypadku danych osobowych, których przetwarzanie nie wynika wprost z przepisów szczególnych koniecznym będzie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia.
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
  • podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  • podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 2. Dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 3. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje:
  • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
  • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
  • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 3. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/ Pan zobowiązana/ zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odstąpienie od realizacji Państwa uprawnień związanych z zapewnieniem pomocy psychologiczno- pedagogicznej udzielanej przez Poradnię oraz wydaniem dokumentów będących efektem diagnozowania i innych statutowych form działania Poradni.
 4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym oraz organizacji międzynarodowych.
 5. Administrator nie będzie stosował wobec Państwa zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Skip to content