WSPOMAGANIE SZKÓŁ I PLACÓWEK

O F E R T A

PORADNI

PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ

W ZDUŃSKIEJ WOLI

ROK SZKOLNY 2020 / 2021

Warunki realizacji zajęć:

Ze względu na trwającą pandemię COVID – 19 , zajęcia na terenie szkoły zamierzamy realizować głównie w II półroczu roku szkolnego 2020/21, po ustąpieniu obostrzeń, związanych z bezpieczeństwem uczniów i pracowników placówek oświatowych.

W przypadku nauczania zdalnego lub hybrydowego istnieje możliwość przekazywania wychowawcom nagranych prezentacji niektórych form.

W uwagach do oferty umieszczone są szczegółowe informacje dotyczące sposobów realizacji danego tematu.

Podczas realizacji zajęć konieczne jest:

– zapewnienie warunków lokalowych oraz materiałów do prowadzenia zajęć (np. papier,

ksero, itp. –wg ustaleń z prowadzącym zajęcia);

– wcześniejsze poinformowanie uczestników zajęć o terminie i tematyce spotkania;

– podczas zajęć dla zespołów klasowych zalecana jest obecność wychowawcy klasy.

Ze względu na planowanie i organizację pracy szkół, przedszkoli i Poradni, prosimy o zwrotne

przesłanie informacji – wypełnione „Karty zgłoszeń”, na adres Poradni lub pozostawienie

podpisanych kopert w sekretariacie Poradni do dnia 10.12.2020r.

U C Z N I O W I E

Nr zajęć

TEMAT

FORMA

DLA KOGO

CZAS

PROWADZĄCY

UWAGI

1.

Zdrowy styl życia.

warsztaty

KLIKNIJ ABY POBRAĆ

kl. IV – VIII szkoła podstawowa, ponadpodstawowa

2 godz.

A. Jaros

Prezentacja do

pobrania ze strony internetowej PPP

lub warsztaty w II półroczu

2.

Kształtowanie kompetencji społecznych.

warsztaty

szkoły podstawowe

kl. IV-VIII

2 godz.

M. Trojanowska-Szymczak

A. Jaros

II półrocze

3.

Uzależnienia.

prezentacja

KLIKNIJ ABY POBRAĆ

klasa VI-VIII szkoły podstawowej

A. Jaros

Prezentacja do pobrania ze strony internetowej PPP

4.

Zajęcia dla uczniów zdolnych rozwijające kreatywność.

trening

kl. VIII – szkoły podstawowe

i

kl. III – szkoły ponadpodstawowe

3 godz.

B. Kościelniak

Zajęcia w PPP

II półrocze

5.

Kim zostać? Wybór kierunku kształcenia i zawodu

warsztaty + konsultacje

klasy VIII

szkoły podstawowej

2 godz. + 1 godz. konsulta-cja

M. Trojanowska- Szymczak

II półrocze

W I półroczu indywidualne porady na podstawie badań i bez badań

N A U C Z Y C I E L E

Nr zajęć

TEMAT

FORMA

DLA KOGO

CZAS

PROWADZĄCY

UWAGI

6.

Problemy wychowawcze, rodzinne, emocjonalne.

Prawo oświatowe.

konsultacje telefoniczne

nauczyciele, pedagog, dyrektor;

wszystkie typy placówek

K.Piotrowska, A.Wojtczak; opiekunowie placówek;

wg potrzeb placówki

7.

IPE-T, edukacja włączająca i inne problemy.

konsultacje telefoniczne

wszystkie typy placówek

Opiekunowie placówek;

K. Kosińska-surdopedagog

E. Kubiak -tyflopedagog

wg potrzeb placówki

8.

Zaburzenia kompetencji językowych. Stymulacja rozwoju mowy u dzieci.

konsultacje telefoniczne

nauczyciele przedszkoli, inni specjaliści prowadzący pomoc psych. – ped.

K. Majewska

K. Lange

B. Hołodiuk

wg potrzeb placówki

9.

Uczeń z deficytami rozwojowymi funkcji percepcyjno – motorycznych, z trudnościami w nauce, z ryzykiem dysleksji rozwojowej, z dysleksją rozwojową.

konsultacje telefoniczne

specjaliści, prowadzący zajęcia korekcyjno – kompensacyjne w szkole podstawowej B.Hołodiuk A. Wojtczak wg potrzeb placówki

10.

Sieć współpracy psychologów.

warsztaty

psycholodzy ze szkół i placówek oświatowych

2 godz

B. Kościelniak Spotkania na terenie PP-P.

11.

Grupa wsparcia dla pedagogów szkolnych- sieć

warsztaty

pedagodzy

ok.

3 godz

B. Kościelniak

M. Trojanowska-Szymczak

na terenie PPP, ostatni piątek miesiąca

– terminy spotkań odrębnym pismem

Na pisemny wniosek dyrektora szkoły lub placówki, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna prowadzi:

  • mediacje,
  • interwencje kryzysowe

R O D Z I C E

Nr zajęć

TEMAT

FORMA

DLA KOGO

CZAS

PROWADZĄCY

UWAGI

12.

Kształtowanie odporności emocjonalnej dzieci.

prelekcja

przedszkola,

szkoły podstawowe

I-III

1godz.

M. Łacina

II półrocze

13.

Stymulowanie rozwoju dziecka.

prelekcja

przedszkola,

szkoły podstawowe

kl. I-III

1godz.

M. Łacina

II półrocze

14.

Wspieranie rozwoju mowy dziecka w młodszym wieku przedszkolnym.

prezentacja multimedialna

przedszkola

1godz.

K. Lange

Prezentacja do pobrania ze strony internetowej PPP

15.

Trudny nastolatek. warsztaty szkoła podstawowa kl. V – VIII.

30min.

A. Jaros

II półrocze

16.

Szkoła dla Rodziców.

warsztaty,

cykl 10 spotkań

rodzice

3godz.

  1. Wojtczak

  2. Kościelniak

na terenie PPP;

indywidualne zgłoszenia rodziców (telef. lub osobiste)

 

Skip to content