FAQ

KOCHANI RODZICE, WYCHODZĄC NAPRZECIW WASZYCH OCZEKIWAŃ, ODPOWIADAMY NA NAJCZĘŚCIEJ POJAWIAJĄCE SIĘ PYTANIA W KONTAKCIE Z NAMI…

Z JAKIMI PROBLEMAMI DZIECKA MOŻNA ZGŁASZAĆ SIĘ DO PORADNI?

 • trudności w nauce,
 • trudności w poprawnym pisaniu i czytaniu,
 • trudności w uczeniu się matematyki,
 • trudności wychowawcze,
 • zagrożenie niedostosowaniem społecznym,
 • problemy w rozwoju emocjonalnym lub społecznym dziecka,
 • nieprawidłowości w rozwoju psychomotorycznym,
 • wady wymowy,
 • trudności w wyborze zawodu / szkoły średniej / studiów.

Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne. Z pomocy mogą korzystać dzieci i młodzież uczące się w rejonie działania Poradni (powiat zduńskowolski).

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z POMOCY  PORADNI ?

Z pomocy Poradni mogą korzystać:

 • Dzieci i młodzież,
 • Osoby dorosłe uczące się,
 • Rodzice,
 • Nauczyciele,
 • Pracownicy innych instytucji np.: policji, sądu rodzinnego, ośrodka pomocy społecznej.

DZIECI I MŁODZIEŻ

Warunkiem objęcia pomocą dziecka przez pracowników Poradni jest wyrażenie zgody przez przynajmniej jednego z rodziców. Rodzic powinien skierować do Poradni wniosek o wydanie odpowiednio opinii lub orzeczenia. Wnioski takie można złożyć w Poradni osobiście.

Wniosek musi być podpisany przez rodzica, ponieważ występuje on w imieniu osoby niepełnoletniej.

Wydanie opinii lub orzeczenia poprzedzone jest wywiadem zebranym od rodzica, analizą zgromadzonych dokumentów oraz badaniem psychologicznym, pedagogicznym albo logopedycznym (zależnie od potrzeb) w celu sporządzenia diagnozy. Dzieci i młodzież nie mogą przybywać na badania samodzielnie, bez towarzystwa rodzica.

Jeżeli istnieje taka potrzeba, zdiagnozowane dziecko może zostać objęte terapią na terenie Poradni. Zależnie od charakteru występujących trudności cykliczne spotkania z dzieckiem będzie prowadził psycholog, pedagog lub logopeda. Prowadzenie terapii zależy od możliwości Poradni w danym momencie.

OSOBY DOROSŁE UCZĄCE SIĘ

Osoby dorosłe uczące się mogą samodzielnie składać wnioski o wydanie – w odniesieniu do ich własnej osoby – opinii lub orzeczenia, albo wnioski o konsultację w sprawach własnych trudności i problemów. Tryb postępowania w ich sprawach jest taki sam jak w przypadku dzieci i młodzieży.

RODZICE

Dla rodziców Poradnia proponuje następujące formy pomocy: konsultacje indywidualne w sprawach dzieci, mediacje między rodzicem a dzieckiem a także uczestnictwo w spotkaniach informacyjnych i tematycznych. Istnieje również możliwość uczestnictwa w cyklu zajęć psychoedukacyjnych pod nazwą „Szkoła dla Rodziców”.

„Szkoła dla Rodziców” to cykl spotkań tematycznych mających na celu podniesienie umiejętności wychowawczych i samoświadomości bycia rodzicem. Swoją gotowość uczestnictwa w tych zajęciach należy zgłosić w sekretariacie Poradni osobiście lub telefonicznie. Zajęcia rozpoczynają swój cykl po zgromadzeniu odpowiednio licznej grupy uczestników.

Aby skorzystać z możliwości konsultacji z psychologiem, pedagogiem lub logopedą w sprawach dotyczących trudności rozwojowych dzieci należy wypełnić druk WNIOSEK O KONSULTACJĘ SPECJALISTYCZNĄ.

NAUCZYCIELE I DYREKTORZY SZKÓŁ

Poradnia realizuje na potrzeby szkół takie formy pomocy jak konsultacje indywidualne z nauczycielami oraz zajęcia edukacyjne dla uczniów, nauczycieli i rodziców w placówkach oświatowych.

CO NALEŻY ZABRAĆ ZE SOBĄ DO PORADNI ?

Wybierając się na badanie do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej należy  zabrać:

 • okulary bądź aparat słuchowy jeżeli dziecko ma wadę wymagającą tego rodzaju korekty (dotyczy wszystkich rodzajów badań),
 • dokumentację medyczną zgodnie z potrzebami.

PRZYGOTOWANIE DZIECKA DO BADAŃ

Ważne jest odpowiednie przygotowanie dziecka do uczestnictwa w badaniu. Jest to istotne w przypadku każdej wizyty w Poradni, a w szczególności pierwszej.

Pozytywne nastawienie dziecka do badania ułatwia jego przeprowadzenie oraz zapewnia mu poczucie bezpieczeństwa.

CZAS PRZEPROWADZANYCH BADAŃ

Długość badania uwarunkowana jest:

 • Możliwościami psychofizycznymi dziecka, tempo pracy,
 • Rodzajem przeprowadzanego badania,
 • Motywacją dziecka do badania,
 • Dobranymi metodami do zgłaszanego problemu.

Czas trwania poszczególnych badań wynosi w przybliżeniu:

 • Badanie psychologiczne – do 3h
 • Badanie pedagogiczne – do 3h
 • Badanie logopedyczne – do 1,5h

SYTUACJE, W KTÓRYCH BADANIE NIE ZOSTANIE PRZEPROWADZONE

 • Dziecko uczęszcza do placówki oświatowej poza rejonem działania Poradni,
 • Dziecko stawiło się na badanie bez opiekuna prawnego (opiekunem prawnym jest rodzic lub osoba upoważniona do tej funkcji przez sąd ),
 • Dziecko jest w sposób zauważalny chore tzn. jest przeziębione, ma katar, kaszel, zatrucie pokarmowe, podniesioną temperaturę lub w inny dostrzegalny sposób jest niedysponowane,
 • Brak okularów lub aparatu słuchowego w przypadku dziecka wymagającego tego typu korekty
Skip to content