Cele i zadania

Diagnoza psychologiczna i pedagogiczna:

 • poziomu rozwoju psychoruchowego
 • opóźnień i dysharmonii w rozwoju
 • poziomu funkcji poznawczych, inteligencji, zdolności uczenia się, procesów pamięci, koncentracji uwagi
 • potencjału i uzdolnień
 • funkcji percepcyjno-motorycznych (percepcji wzrokowej, słuchowej, grafomotoryki oraz ich integracji)
 • sfery emocjonalnej i osobowości
 • zaburzeń emocjonalnych oraz trudności adaptacyjnych
 • zaburzeń zachowania
 • przyczyn niepowodzeń szkolnych
 • trudności w uczeniu się czytania, pisania oraz matematyki (min. dysleksji, dysortografii, dysgrafii, dyskalkulii)
 • dojrzałości szkolnej, wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły, odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego
 • umiejętności szkolnych.

Diagnoza logopedyczna:

 • przesiewowe badania mowy
 • diagnoza rozwoju mowy i wad wymowy.

Diagnoza w zakresie doradztwa zawodowego:

 • ocena preferencji i zainteresowań oraz ewentualnych ograniczeń w wyborze zawodu.

Powołany przez dyrektora poradni Zespół Orzekający wydaje:

 • opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole;
 • orzeczenia w sprawach:
  • potrzeby kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, zagrożonej niedostosowaniem społecznym, niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy;
  • potrzeby zajęć rewalidacyjno–wychowawczych;
  • potrzeby indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, przedszkola.

Jednym z nadrzędnych założeń nowego systemu wspomagania szkół jest utożsamianie dobrej szkoły czy dobrego przedszkola z organizacją uczącą się. Ważnym elementem rozwoju szkoły i przedszkola jest zespołowe uczenie się. Aby doskonalenie spełniło swoją rolę, powinno być związane z autentycznym, towarzyszącym dyrektorowi i pracownikom, przekonaniem o potrzebie podnoszenia jakości pracy, niezależnie od osiągniętego stopnia rozwoju.

Założenia modelu wspomagania:

 1. Wspomaganie jest adresowane do przedszkola, szkoły i placówki.
 2. Wspomaganie pomaga szkole w rozwiązywaniu problemów.
 3. Wspomaganie wynika z analizy indywidualnej sytuacji szkoły i odpowiada na jej specyficzne potrzeby.
 4. Wspomaganie jest procesem.

Instytucje wspomagające szkołę

Instytucje wspomagające szkołę

Wspomaganie rozwoju szkoły obejmuje:
1. Pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły lub placówki.
2. Ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły lub placówki.
3. Zaplanowanie form wspomagania i ich realizację.
4. Wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.

Proces wspomagania pracy szkół

Proces wspomagania pracy szkół

Drugim ważnym elementem systemu wspomagania szkól są międzyszkolne sieci współpracy i samokształcenia. Głównym ich celem jest ułatwienie wymiany doświadczeń i stworzenie możliwości podejmowania wspólnych wyzwań przez nauczycieli i dyrektorów z różnych placówek.

Do zadań poradni należy min. organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Prowadzimy:

 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci ze sprzężonymi deficytami rozwojowymi
 • w zakresie funkcji percepcyjno-motorycznych zajęcia logopedyczne dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy i języka, wadami wymowy
 • zajęcia z zakresu wieloaspektowej pomocy dzieciom z problemami rozwojowymi
 • zajęcia dla uczniów zdolnych, rozwijające myślenie twórcze i umiejętności interpersonalne
 • zajęcia psychologiczne dla uczniów z problemami emocjonalnymi

Wspieramy i rozwijamy kompetencje i umiejętności rodziców i opiekunów poprzez:

 • porady i konsultacje
 • doradztwo szkolne i zawodowe
 • prelekcje, szkolenia warsztatowe, grupy wsparcia, treningi umiejętności wychowawczych.

Dla: uczniów, rodziców i nauczycieli

 • indywidualne
  • badanie preferencji i zainteresowań
  • ocena ewentualnych ograniczeń w wyborze zawodu
  • wskazywanie na możliwości rozwijania własnego potencjału
  • wzmacnianie refleksyjności na temat motywów wyborów edukacyjnych i zawodowych
  • wspieranie w procesie podejmowania decyzji edukacyjno – zawodowych
 • grupowe
  • zajęcia warsztatowe dla uczniów ostatnich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Poradnia prowadzi działania z zakresu profilaktyki pierwszo- i drugorzędowej.

Celem pierwszorzędowej jest wspomaganie prawidłowego rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży, zapobieganie patologiom społecznym, uczenie umiejętności potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie, wyposażanie nauczycieli i rodziców w wiedzę dotyczącą wychowania oraz wspierania ich w tym zakresie.

Działania profilaktyczne prowadzone są w formie warsztatów, prelekcji, na ogół na terenie placówek oświatowych (przedszkola, szkoły, internaty). Kierowane są do dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz ich rodziców i nauczycieli.

Profilaktyka drugorzędowa kierowana jest do osób z grup zwiększonego ryzyka. Jej celem jest ograniczenie dysfunkcji (ostatnio szczególnie w zakresie nadużywania Internetu); prowadzona jest w formie konsultacji.

Udział specjalistów:

 1. w tworzeniu IPET
 2. przy organizowaniu zindywidualizowanej ścieżki kształcenia
 3. w tworzeniu sieci współpracy dla nauczycieli przedszkoli
 4. w sytuacji interwencji kryzysowych
 5. w realizacji zajęć profilaktycznych i psychoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dla rodziców i nauczycieli.
Skip to content