Oświadczenie w sprawie dostępności

Deklaracja dostępności

Zawartość deklaracji dostępności

Wstęp

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Zduńskiej Woli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Zduńskiej Woli.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2017-12-14. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-04-27.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo – skany.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-04-27. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

  • Powiększanie i pomniejszenie czcionki
  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Jasne tło
  • Podkreślone odnośniki
  • Czytelna czcionka

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

osoba kontaktowa – Anna Wojtczak

adres e-mail – sekretariat@pppzdwola.pl

numer telefonu – 43 823 36 34

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Klikając ten link przejdź do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek piętrowy – Poradnia na I piętrze nie posiada udogodnień dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Nie ma windy ani platformy przyschodowej.
Z dostosowanej toalety można skorzystać na parterze.
Niepełnosprawni klienci mogą być przyjmowani na parterze, dostępnym także dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim lub z psem asystującym.
Również, po uprzednim ustaleniu terminu wizyty z pracownikiem sekretariatu, można uzyskać pomoc tłumacza polskiego języka migowego.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących i niewidomych.
Do drzwi wejściowych budynku prowadzą schody – 4 stopnie, natomiast dla osób niepełnosprawnych podjazd. Drzwi wejściowe są otwierane ręcznie.
W otoczeniu budynku znajdują się miejsca parkingowe.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.
Skip to content