PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

W ZDUŃSKIEJ WOLI

 

Witaj na naszej stronie

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

W ZDUŃSKIEJ WOLI

ul. Żeromskiego 3a
tel/fax: 43 823 36 34

Powiat Zduńskowolski
Województwo Łódzkie

e-mail: sekretariat@pppzdwola.pl
www.pppzdwola.pl

Poradnia czynna jest codziennie w godzinach 8 – 16

Sekretariat przyjmuje interesantów w godzinach 8 – 15

Świadczymy pomoc bezpłatnie

HISTORIA:

Poradnia Wychowawczo – Zawodowa, bo taka była pierwotna nazwa placówki, powstała w Zduńskiej Woli w 1968 roku.  Na siedzibę Poradni przeznaczono początkowo dwa pomieszczenia w budynku przy al. Kościuszki 1,  a następnie przeniesiono placówkę do baraku przy ul. Żeromskiego 2/4 obok Szkoły Podstawowej nr 11. Od 1988 roku Poradnia mieści się w obecnym budynku przy ul. Żeromskiego 3A.

Na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 czerwca 1993 roku dotyczącego organizacji i zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych oraz innych publicznych poradni specjalistycznych dotychczasowa Poradnia Wychowawczo – Zawodowa została przekształcona w Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

Od 1 stycznia 1999 roku, w związku z reformą administracyjną kraju organem prowadzącym Poradnię stał się Powiat Zduńskowolski. Nadzór pedagogiczny sprawowany jest przez Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Sieradzu

O NAS:

mgr Anna Wojtczak

mgr Anna Wojtczak

pedagog, coach, terapeuta pedagogiczny, edukator, mediator, trener grupowy, realizator programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, „Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji”, ekspert MEN do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Nauczyciel dyplomowany. Dyrektor.

 

mgr Beata Kościelniak

mgr Beata Kościelniak

psycholog, coach, socjoterapeuta, trener myślenia twórczego i umiejętności interpersonalnych, realizator programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, specjalista pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży. Nauczyciel dyplomowany.

mgr Małgorzata Trojanowska-Szymczak

mgr Małgorzata Trojanowska-Szymczak

pedagog, terapeuta pedagogiczny, doradca zawodowy,  specjalista pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży, terapeuta ręki. Nauczyciel dyplomowany.

mgr Katarzyna Piotrowska

mgr Katarzyna Piotrowska

psycholog, terapeuta dzieci z zaburzeniami mowy, specjalista pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży, ekspert MEN do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Nauczyciel dyplomowany.

mgr Katarzyna Lange

mgr Katarzyna Lange

neurologopeda, pedagog, terapeuta pedagogiczny, terapeuta integracji sensorycznej, terapii ręki. Nauczyciel dyplomowany.

mgr Karolina Kosińska

mgr Karolina Kosińska

surdopedagog, oligofrenopedagog. Nauczyciel dyplomowany.

mgr Bożena Hołodiuk

mgr Bożena Hołodiuk

pedagog, specjalista terapii pedagogicznej, logopeda (posiada Certyfikat Zawodowy Logopedy). Nauczyciel dyplomowany.

mgr Małgorzata Łacina

mgr Małgorzata Łacina

psycholog, specjalista z zakresu rewalidacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Nauczyciel dyplomowany.

mgr Ewelina Jodłowska

mgr Ewelina Jodłowska

tyflopedagog, oligofrenopedagog, logopeda. Nauczyciel dyplomowany.

mgr Anna Jaros

mgr Anna Jaros

pedagog resocjalizacyjny,  profilaktyk uzależnień. Nauczyciel dyplomowany.

mgr Katarzyna Majewska

mgr Katarzyna Majewska

logopeda (posiada Certyfikat Zawodowy Logopedy), specjalista pomocy logopedycznej, filolog polski – językoznawca, Nauczyciel dyplomowany.

Małgorzata Felakowska

Małgorzata Felakowska

Specjalista do spraw administracyjnych.

CELE I ZADANIA

Diagnoza psychologiczna i pedagogiczna:

 

 • poziomu rozwoju psychoruchowego
 • opóźnień i dysharmonii w rozwoju
 • poziomu funkcji poznawczych, inteligencji, zdolności uczenia się, procesów pamięci, koncentracji uwagi
 • potencjału i uzdolnień
 • funkcji percepcyjno-motorycznych (percepcji wzrokowej, słuchowej, grafomotoryki oraz ich integracji)
 • sfery emocjonalnej i osobowości
 • zaburzeń emocjonalnych oraz trudności adaptacyjnych
 • zaburzeń zachowania
 • przyczyn niepowodzeń szkolnych
 • trudności w uczeniu się czytania, pisania oraz matematyki (min. dysleksji, dysortografii, dysgrafii, dyskalkulii)
 • dojrzałości szkolnej, wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły, odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego
 • umiejętności szkolnych.

Diagnoza logopedyczna:

 • przesiewowe badania mowy
 • diagnoza rozwoju mowy i wad wymowy.

Diagnoza w zakresie doradztwa zawodowego:

 • ocena preferencji i zainteresowań oraz ewentualnych ograniczeń w wyborze zawodu.

Powołany  przez dyrektora poradni Zespół Orzekający wydaje:

 • opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole;
 • orzeczenia w sprawach:
 1. potrzeby kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, zagrożonej  niedostosowaniem  społecznym, niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy;
 2. potrzeby zajęć rewalidacyjno – wychowawczych;
 3. potrzeby indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci    i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, przedszkola.

Jednym z nadrzędnych założeń nowego systemu wspomagania szkół jest utożsamianie dobrej szkoły czy dobrego przedszkola z organizacją uczącą się. Ważnym elementem rozwoju szkoły                    i przedszkola jest zespołowe uczenie się. Aby doskonalenie spełniło swoją rolę, powinno być związane z autentycznym, towarzyszącym dyrektorowi i pracownikom, przekonaniem o potrzebie podnoszenia jakości pracy, niezależnie od osiągniętego stopnia rozwoju.

 

Założenia modelu wspomagania:
1. Wspomaganie jest adresowane do przedszkola, szkoły i placówki.
2. Wspomaganie pomaga szkole w rozwiązywaniu problemów.
3. Wspomaganie wynika z analizy indywidualnej sytuacji szkoły i odpowiada na jej specyficzne potrzeby.
4. Wspomaganie jest procesem.

Instytucje wspomagające szkołę

Wspomaganie rozwoju szkoły obejmuje:
1. Pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły lub placówki.
2. Ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły lub placówki.
3. Zaplanowanie form wspomagania i ich realizację.
4. Wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.

Proces wspomagania pracy szkół

Drugim ważnym elementem systemu wspomagania szkól są międzyszkolne sieci współpracy i samokształcenia. Głównym ich celem jest ułatwienie wymiany doświadczeń i stworzenie możliwości podejmowania wspólnych wyzwań przez nauczycieli i dyrektorów z różnych placówek.

Do zadań poradni należy min. organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Prowadzimy:

 

 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci ze sprzężonymi deficytami rozwojowymi
 • w zakresie funkcji percepcyjno- motorycznychzajęcia logopedyczne dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy i języka, wadami wymowy
 • zajęcia  z zakresu wieloaspektowej pomocy dzieciom z problemami rozwojowymi
 • zajęcia dla uczniów zdolnych, rozwijające myślenie twórcze i umiejętności interpersonalne
 • zajęcia psychologiczne dla uczniów z problemami emocjonalnymi

Wspieramy i rozwijamy kompetencje i umiejętności rodziców i opiekunów poprzez:

 • porady i konsultacje
 • doradztwo szkolne i zawodowe
 • prelekcje, szkolenia warsztatowe, grupy wsparcia, treningi umiejętności wychowawczych.

Dla: uczniów, rodziców i nauczycieli

– indywidualne

 • badanie preferencji i zainteresowań
 • ocena ewentualnych ograniczeń w wyborze zawodu
 • wskazywanie na możliwości rozwijania własnego potencjału
 • wzmacnianie refleksyjności na temat motywów wyborów edukacyjnych i zawodowych
 • wspieranie w procesie podejmowania decyzji edukacyjno – zawodowych

– grupowe

 • zajęcia warsztatowe dla uczniów ostatnich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Poradnia prowadzi  działania z zakresu profilaktyki pierwszo- i  drugorzędowej.

Celem pierwszorzędowej jest wspomaganie prawidłowego rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży, zapobieganie patologiom społecznym, uczenie umiejętności potrzebnych do prawidłowego  funkcjonowania w społeczeństwie, wyposażanie nauczycieli i rodziców  w wiedzę dotyczącą  wychowania oraz wspierania ich w tym zakresie.

Działania profilaktyczne prowadzone są w formie warsztatów, prelekcji, na ogół na terenie placówek oświatowych  (przedszkola, szkoły, internaty).  Kierowane są do dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz ich rodziców i nauczycieli.

Profilaktyka drugorzędowa kierowana jest do osób z grup zwiększonego ryzyka. Jej celem jest ograniczenie dysfunkcji (ostatnio szczególnie  w zakresie nadużywania Internetu); prowadzona jest w formie konsultacji.

Udział specjalistów:

 

 1. w tworzeniu IPET
 2. przy organizowaniu zindywidualizowanej ścieżki kształcenia
 3. w tworzeniu sieci współpracy dla nauczycieli przedszkoli
 4. w sytuacji interwencji kryzysowych
 5. w realizacji zajęć profilaktycznych i psychoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dla rodziców i nauczycieli.

AKTUALNOŚCI

DLA RODZICÓW PRZYSZŁYCH PRZEDSZKOLAKÓW

Większość dzieci do trzeciego roku życia, nieliczne do pięciu lub sześciu lat, wzrastają i rozwijają się wyłącznie w środowisku rodzinnym. Jest to najczęściej tylko najbliższa rodzina, a więc mama, tato, rodzeństwo, czasem dziadkowie. Wszystkich domowników dziecko zna...

czytaj dalej

ROLA RODZICÓW W ROZWOJU MOWY DZIECKA

Środowisko kształtowania mowy Podstawowym środowiskiem kształtowania myślenia i mowy dziecka jest rodzina. Rozwój tych funkcji przebiega tu samorzutnie w związku z różnorakimi sytuacjami dnia powszedniego: ubieraniem, rozbieraniem, myciem, jedzeniem, zabawą, zajęciami...

czytaj dalej

Zalecenia dotyczące wczesnej profilaktyki logopedycznej

W trosce o prawidłowy przebieg rozwoju mowy dziecka rodzice powinni podejmować odpowiednie działania profilaktyczne. Ważniejsze zalecenia dotyczące wczesnej profilaktyki to: Wypowiedzi osób z najbliższego otoczenia powinny być poprawne. Do dziecka należy mówić powoli,...

czytaj dalej

„KOOPERACJE 3 D”

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zduńskiej Woli na zaproszenie Urzędu Miasta Zduńska Wola, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie uczestniczy w projekcie „Kooperacje 3D – model wielosektorowej...

czytaj dalej

Pomoc specjalistyczna

 • terapia logopedyczna
 • zajęcia dla uczniów z dysleksją rozwojową
 • socjoterapia
 • zajęcia dla dzieci z niską dojrzałością szkolną
 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla uczniów z trudnościami w uczeniu się
 • terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami w odżywianiu się /anoreksja, bulimia/ oraz konsultacje dla ich rodziców
 • terapia moczenia nocnego
 • terapia zaburzeń emocjonalnych z elementami terapii rodzin
 • zajęcia dla uczniów zdolnych
 • wspieranie rozwoju dzieci niepełnosprawnych i wyrównywanie ich szans edukacyjnych
 • wczesne wspomaganie rozwoju psychofizycznego

1 + 9 =