Warunki realizacji zajęć:

 1. Oferta dotyczy dzieci, uczniów, rodziców oraz nauczycieli. Łącznie, w danej placówce, zobowiązujemy się zrealizować 3 formy z przedstawionej oferty podstawowej – limitowanej, ze względu na ograniczenia kadrowe w Poradni.
 2. Zgłoszenia, dotyczące oferty limitowanej, prosimy składać pisemnie, wypełniając „Kartę zgłoszenia na zajęcia” (druk dołączony) – listownie lub bezpośrednio w sekretariacie Poradni.
 3. Zapotrzebowanie na formy z oferty nielimitowanej należy składać zgodnie z informacją podaną w tabelach, w rubryce „UWAGI”.
 4. Podczas realizacji zajęć konieczne jest:
  1. zapewnienie warunków lokalowych oraz materiałów do prowadzenia zajęć (np. papier, komputer, rzutnik, ksero, itp. – wg ustaleń z prowadzącym zajęcia);
  2. wcześniejsze poinformowanie uczestników zajęć o terminie i tematyce spotkania;
  3. zalecana jest obecność na zajęciach wychowawcy klasy.
 5. Ze względu na planowanie i organizację pracy szkół, przedszkoli i Poradni, prosimy o zwrotne przesłanie „Kart zgłoszenia na zajęcia” – do 10.10.2019r.

 

U C Z N I O W I E

OFERTA PODSTAWOWA – LIMITOWANA

Nr zajęć

TEMAT

FORMA

DLA KOGO

CZAS

PROWADZĄCY

UWAGI

1.

Jak uczyć się skutecznie?

warsztaty

szkoły podstawowe

kl. IV-VIII

2 godz.

A. Jaros

2.

Zdrowy styl życia – profilaktyka uzależnień.

warsztaty

kl. IV – VIII szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe,

ponadgimnazjalne

2 godz.

A. Jaros

Forma realizująca kierunki polityki oświatowej państwa.

3.

Od wartości do działania – planowanie własnego rozwoju zawodowego.

warsztaty

kl. II LO

2 godz.

M. Trojanowska-Szymczak

Forma realizująca kierunki polityki oświatowej państwa.

4.

Kształtowanie kompetencji społecznych.

warsztaty

szkoły podstawowe

kl. IV-VIII

2 godz.

M. Trojanowska-Szymczak

A. Jaros

Forma realizująca kierunki polityki oświatowej państwa.

5.

Zajęcia antystresowe dla maturzystów.

warsztaty

szkoły ponadpodstawowe,

ponadgimnazjalne

1 godz.

B. Kościelniak

6.

Metody skutecznego uczenia się.

warsztaty

kl. I szkoły ponadpodstawowe,

ponadgimnazjalne

1 godz.

B. Kościelniak

7.

Rozwiązywanie konfliktów,

trening

kl. VIII szkoły podstawowe oraz kl. I szkoły ponadpodstawowe,

ponadgimnazjalne

2 godz.

A. Wojtczak

8.

„Pomoc drogowa” – psychologiczne aspekty bycia dobrym kierowcą.

warsztaty

kl. III i IV szkoły ponadpodstawowe, ponadgimnazjalne

1 godz.

B. Kościelniak

Zapraszamy do udziału w dodatkowych (nielimitowanych) formach wspomagania szkół i placówek, realizowanych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Zduńskiej Woli, kierowanych do uczniów:

Nr zajęć

TEMAT

FORMA

DLA KOGO

CZAS

PROWADZĄCY

UWAGI

9.

Zajęcia dla uczniów zdolnych rozwijające kreatywność.

trening

kl. VIII szkoły podstawowe,

kl. III szkoły ponadpodstawowe,

ponadgimnazjalne

3 godz.

B. Kościelniak

zajęcia w PPP,

zgłoszenia do 10.10.2019r. na „Karcie..”

Forma realizująca kierunki polityki oświatowej państwa.

10.

Skrócona diagnoza logopedyczna.

badania przesiewowe

przedszkola, roczne przygotowanie przedszkolne w szkołach podstawowych oraz kl. I-II

B. Hołodiuk

K. Lange

K. Majewska

zgłoszenia do 10.10.2019r. na „Karcie..”

11.

Kim zostać? Wybór kierunku kształcenia i zawodu.

warsztaty

+ konsultacje

klasy VIII

szkoły podstawowe

2 godz.

+ 1 godz.

M. Trojanowska- Szymczak

zgłoszenia do 10.10.2019r. na „Karcie..”

Forma realizująca kierunki polityki oświatowej państwa.

N A U C Z Y C I E L E

OFERTA PODSTAWOWA – LIMITOWANA

Nr zajęć

TEMAT

FORMA

DLA KOGO

CZAS

PROWADZĄCY

UWAGI

12.

Zagrożenie uzależnieniem od Internetu – Jak rozpoznać u ucznia symptomy nadużywania Internetu?

warsztaty

wychowawcy klas,

nauczyciele;

dla rad pedagogicznych

2 godz.

A. Jaros

M. Trojanowska-Szymczak

Forma realizująca kierunki polityki oświatowej państwa.

13.

„Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.

warsztaty

nauczyciele,

wychowawcy

3 godz.

A.  Wojtczak

B. Kościelniak

cykl 10 spotkań

dla grupy 12-15 osobowej;

Zapraszamy do udziału w dodatkowych (nielimitowanych) formach wspomagania szkół i placówek, realizowanych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Zduńskiej Woli, kierowanych do nauczycieli:

Nr zajęć

TEMAT

FORMA

DLA KOGO

CZAS

PROWADZĄCY

UWAGI

14.

Problemy wychowawcze, rodzinne, emocjonalne.

Prawo oświatowe.

konsultacje

nauczyciele, pedagog, dyrektor;

wszystkie typy placówek

K. Piotrowska

A. Wojtczak

oraz

opiekunowie placówek

wg potrzeb placówki;

na pisemny wniosek dyrektora szkoły, przedszkola

15.

IPE-T, edukacja włączająca, diagnoza wielospecjalistyczna, inne.

konsultacje

wszystkie typy placówek

opiekunowie placówek

oraz

K. Kosińska –surdopedago

E. Kubiak -tyflopedagog

wg potrzeb placówki;

na pisemny wniosek dyrektora szkoły, przedszkola

16.

Zaburzenia kompetencji językowych. Stymulacja rozwoju mowy u dzieci.

konsultacje

nauczyciele przedszkoli, inni specjaliści prowadzący pomoc psych. – pedagogiczną

K. Majewska

K. Lange

B. Hołodiuk

wg potrzeb placówki;

na pisemny wniosek dyrektora szkoły, przedszkola

17.

Budowanie strategii dla ucznia z zaburzeniami zachowania i trudnościami w nauce.

warsztaty

nauczyciele szkół podstawowych prowadzący zajęcia z danym uczniem

2 godz.

A.  Wojtczak

wg potrzeb placówki;

na pisemny wniosek dyrektora szkoły

18.

Uczeń z deficytami rozwojowymi funkcji percepcyjno – motorycznych, z trudnościami w nauce, z ryzykiem dysleksji rozwojowej, z dysleksją rozwojową.

konsultacje

specjaliści, prowadzący zajęcia korekcyjno – kompensacyjne w szkole podstawowej

B.  Hołodiuk A. Wojtczak

wg potrzeb placówki

na pisemny wniosek dyrektora szkoły

19.

Sieć współpracy psychologów.

trening

psycholodzy ze szkół i placówek oświatowych

2 godz.

B. Kościelniak

na terenie PP-P; ok. 2-3 spotkań w roku szkolnym;

zgłoszenia do 10.10.2019r. na „Karcie..”

20.

Grupa wsparcia dla pedagogów szkolnych,

warsztaty

pedagodzy

ok. 3 godz.

B. Kościelniak

M. Trojanowska-Szymczak

na terenie PPP, ostatni piątek miesiąca;

zgłoszenia do 10.10.2019r. na „Karcie..”

Na pisemny wniosek dyrektora szkoły lub placówki Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna prowadzi:

 • mediacje,

 • interwencje kryzysowe.

R O D Z I C E

OFERTA PODSTAWOWA – LIMITOWANA

Nr zajęć

TEMAT

FORMA

DLA KOGO

CZAS

PROWADZĄCY

UWAGI

21.

Kształtowanie odporności emocjonalnej dzieci.

prelekcja

przedszkola,

szkoły podstawowe

I-III

1 godz.

M. Łacina

22.

Stymulowanie rozwoju dziecka.

prelekcja

przedszkola,

szkoły podstawowe

kl. I-III

1 godz.

M. Łacina

Forma realizująca kierunki polityki oświatowej państwa.

23.

Wspieranie rozwoju mowy dziecka w młodszym wieku przedszkolnym.

prelekcja

przedszkola

1 godz.

K. Lange

24.

Jak pomóc dziecku nie wejść w uzależnienia.

warsztaty

szkoły podstawowe

1 godz.

 1. Jaros

Forma realizująca kierunki polityki oświatowej państwa.

25.

„Trudny nastolatek”.

prelekcja

szkoły podstawowe kl. VI – VIII

30 min.

A. Jaros

Zapraszamy do udziału w dodatkowych (nielimitowanych) formach współpracy, realizowanych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Zduńskiej Woli, kierowanych do rodziców:

Nr zajęć

TEMAT

FORMA

DLA KOGO

CZAS

PROWADZĄCY

UWAGI

26.

„Szkoła dla Rodziców”.

warsztaty,

cykl 10 spotkań

rodzice

3 godz.

 1. Wojtczak

 2. Kościelniak

na terenie

PP-P;

indywidualne zgłoszenia rodziców (telef. lub osobiste)

27.

„Dwa domki”.

warsztaty,

cykl 3 spotkań

dla rodziców w sytuacji okołorozwodowej

2 godz.

A. Wojtczak

B. Kościelniak

na terenie

PP-P; grupa 10-12 osób (zgłoszenie tel. lub osobiste)

28.

Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z Zespołem Aspergera.

warsztaty

rodzice

2 godz.

A. Wojtczak

M. Łacina

na terenie PPP. 2-3 spotkania w roku szkolnym; indywidualne zgłoszenia rodziców (tel. lub osobiste)

Karta zgłoszenia na zajęcia