Warunki realizacji zajęć:

  1. Oferta dotyczy dzieci, uczniów, rodziców lub nauczycieli. Łącznie w danej placówce, zobowiązujemy się zrealizować 3 formy z przedstawionej oferty, ze względu na ograniczenia kadrowe.
  2. Zgłoszenia prosimy składać w formie pisemnej („Karta zgłoszenia na zajęcia”) listownie lub bezpośrednio w sekretariacie Poradni.
  3. Podczas realizacji zajęć konieczne jest:
  4. zapewnienie warunków lokalowych oraz materiałów do prowadzenia zajęć (np. papier, ksero itd. – wg ustaleń z prowadzącym);
  5. wcześniejsze poinformowanie uczestników zajęć o terminie i tematyce spotkania;
  6. podczas zajęć dla zespołów klasowych zalecana jest obecność wychowawcy klasy (konkretne ustalenia z osobą prowadzącą zajęcia).
  7. Ze względu na planowanie i organizację pracy szkół, przedszkoli i poradni prosimy o zwrotne przesłanie „Kart zgłoszenia na zajęcia” do dnia 28.09.2018r.

 

U C Z N I O W I E

Nr zajęć TEMAT FORMA DLA KOGO CZAS PROWADZĄCY UWAGI
1. Co zamiast Internetu?

– rozwijanie zainteresowań.

warsztaty szkoły podstawowe

kl. I-III,IV-VIII

2godz. A.    Jaros
2. Jak uczyć się skutecznie? warsztaty szkoły podstawowe,

gimnazjum

2godz. A.    Jaros

 

 

 

 

 

3.

Kim zostać?

– wybór kierunku kształcenia i zawodu.

warsztaty+ konsult. ind. kl. III gimnazjum, kl. VIII szkoła podstawowa 2+1

(jeśli konsult)

M. Trojanowska-Szymczak
4. Od wartości do działania – planowanie własnego rozwoju zawodowego. warsztaty kl. II LO 2+1

(jeśli konsult)

M. Trojanowska-Szymczak
5. Kształtowanie kompetencji społecznych. warsztaty szkoły podstawowe

kl. IV-VI

2godz. M. Trojanowska-Szymczak

A. Jaros

6. Zajęcia dla uczniów zdolnych. warsztaty kl. III gimnazjum,

kl. II szkoły ponadgimnazjalne

3godz. B. Kościelniak zajęcia w

PP-P;

zgłoszenie szkoły

7. Badania przesiewowe mowy. badania przedszkola,

roczne przygotowanie przedszkolne w SP

B. Hołodiuk

K. Lange

K. Majewska

8. „Stres – oswoić maturę”. warsztaty szkoły ponadgimnazjalne 2godz. B. Kościelniak
9. „Rozwiązywanie konfliktów”. warsztaty szkoły ponadgimnazjalne 2godz. A. Wojtczak

A. Jaros

10. „Sztuka porozumiewania się – komunikacja werbalna i niewerbalna”. warsztaty szkoły ponadgimnazjalne 2godz. A. Wojtczak

K. Majewska

11. „Zachowania asertywne”. warsztaty szkoły ponadgimnazjalne 2godz. A. Wojtczak

A. Jaros

12. Metody skutecznego uczenia się. warsztaty kl. I szkoły ponadgimnazjalne 45min. B. Kościelniak

 

 

N A U C Z Y C I E L E

Nr zajęć TEMAT FORMA DLA KOGO CZAS PROWADZĄCY UWAGI
13. Profilaktyka zapobiegania wypaleniu zawodowemu. cykl spotkań warsztatowych wszystkie placówki szkolne 2godz/spotk. B. Kościelniak

K. Majewska

na terenie PP-P
14. Zagrożenie uzależnieniem od Internetu – Jak rozpoznać u ucznia symptomy nadużywania Internetu? warsztaty wychowawcy klas,

nauczyciele

2godz. A. Jaros

M. Trojanowska-Szymczak

15. Problemy wychowawcze, rodzinne, emocjonalne. Prawo oświatowe. konsultacje nauczyciele, pedagog, dyrektor;

wszystkie typy placówek

K.Piotrowska A.Wojtczak; opiekunowie placówek wspomaganie  wg potrzeb placówki
16. IPE-T, edukacja włączająca i inne problemy. wspomaganie, wspieranie,

indywidualne

konsultacje

wszystkie typy placówek Opiekunowie placówek;

K. Kosińska

M. Kłosek

 

 

 

 

surdopedagog

tyflopedagog

17. Jak przekazywać rodzicom trudne informacje? warsztaty nauczyciele 2godz. M. Łacina
18. Grupa wsparcia dla pedagogów szkolnych

– sieć.

seminaria cykliczne

1x w miesiącu

pedagodzy 3godz. B. Kościelniak

M. Trojanowska- Szymczak

na terenie PP-P;

w ostatni piątek miesiąca

19. „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. warsztaty,

cykl 10 spotkań

nauczyciele,

wychowawcy

3godz. A.  Wojtczak

B. Kościelniak

na terenie PP-P;

dla grupy 12-15 osobowej

można negocjować w placówce

20 Budowanie strategii dla uczniów z zaburzeniami zachowania i trudnościami w nauce. warsztaty nauczyciele szkół podstawowych prowadzący zajęcia z danym uczniem 2godz. A.  Wojtczak

 

wg potrzeb placówki
21

Zaburzenia kompetencji językowych – stymulacja rozwoju mowy u dzieci.

konsultacje nauczyciele przedszkoli, logopedzi B. Hołodiuk

K. Lange

K. Majewska

22. Sieć wsparcia i samokształcenia dla nauczycieli i specjalistów pracujących w przedszkolach. warsztaty nauczyciele przedszkoli 2godz A.      Wojtczak

K. Majewska

ok. 2-3 spotkań w roku szkolnym 2018/2019

 

R O D Z I C E

Nr zajęć TEMAT FORMA DLA KOGO CZAS PROWADZĄCY UWAGI
23. Jak rozpoznać, że dziecko nadużywa Internetu?. warsztaty szkoły podstawowe

kl. IV-VIII,

gimnazjum,

szkoły ponadgimnazjalne

1godz. A.   Jaros
24. Kształtowanie odporności emocjonalnej dzieci. prelekcja przedszkola,

szkoły podstawowe

I-III

1godz. M. Łacina
25. Stymulowanie rozwoju dziecka. prelekcja przedszkola,

szkoły podstawowe

kl. I-III

1godz. M. Łacina
26. Wspieranie rozwoju mowy dziecka w młodszym wieku przedszkolnym. prezentacja multimedialna przedszkola 1godz. K. Lange
27. Gotowość szkolna. warsztaty przedszkola, roczne przygotowanie przedszkolne w SP 1godz. A.   Hołodiuk
28. „Szkoła dla Rodziców”. warsztaty,

cykl 10 spotkań

rodzice 3godz. A.   Wojtczak

B.    Kościelniak

na terenie PP-P;

indywidualne zgłoszenia rodziców (telef.lub osobiście)

29. „Trudny nastolatek”. warsztaty szkoła podstawowa kl. VI – VIII

gimnazjum – kl. III

30min. A. Jaros
30. „Dwa domki”.

 

warsztaty

cykl 3 spotkań

dla rodziców w sytuacji okołorozwodowej 2godz. A. Wojtczak

B. Kościelniak

na terenie PP-P; grupa 10-12 osób (zgłoszenie telef. lub osobiste)

 

Karta zgłoszenia na zajęcia