RSS
A A A
SmodBIP

Aktualności


07 stycznia 2016r.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

W powiecie zduńskowolskim powstały punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Można z niej skorzystać w Zduńskiej Woli, Szadku i Zapolicach. Pomoc jest organizowana na podstawie Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej z sierpnia ubiegłego roku.


Z bezpłatnie świadczonej pomocy prawnej mogą korzystać: młodzież do 26. roku życia, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, seniorzy po ukończeniu 65 lat, osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, kombatanci, weterani, zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.


Świadczona pomoc prawna obejmuje:


- udzielenie informacji o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących uprawnieniach lub spoczywających obowiązkach;


- wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;


- pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy prawnej z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym lub


- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.


Warto pokreślić, że w punktach nie uzyskamy pomocy dotyczącej spraw:


- podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;


- z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;


- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.


Zachęcamy do korzystania!


Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób spełniających powyższe warunki:


Zduńska Wola Budynek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ul. Żeromskiego 3 a

punkt czynny: poniedziałki, wtorki, czwartki w godz. 8 -12 , środy i piątki w godz. 11.30 – 15.30.


Szadek Budynek Urzędu Gminy i Miasta w Szadku ul. Warszawska 3 (sala USC)

punkt czynny: poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godz. 9 -13,środy w godz. 13 – 17.


Zapolice Budynek Urzędu Gminy Zapolice ul. Plac Strażacki 5 (pokój nr 17 – pierwsze piętro) punkt czynny: poniedziałki w godz. 12 - 16, wtorki i piątki w godz. 11 - 15, środy i czwartki w godz. 9 – 13.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 listopada 2015r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zduńskiej Woli we współpracy z Powiatową Komendą Policji w Zduńskiej Woli prowadzi w obecnym roku szkolnym akcję profilaktyczną kierowaną do rodziców gimnazjalistów. W szkołach odbywają się prelekcje edukacyjne dotyczące szkodliwości zażywania przez młodzież nowych środków psychoaktywnych - dopalaczy. Celem akcji jest edukowanie rodziców w zakresie wiedzy o używkach, mechanizmach ich działania, umiejętności rozpoznawania objawów spożycia narkotyku oraz wyposażanie w wiedzę dotyczącą zapobiegania uzależnieniom. Policja dodatkowo informuje o aspekcie prawnym związanym z posiadaniem, handlem i nakłanianiem do zażywania narkotyków. Podobne zajęcia odbywają się w poradni dla rodzin zastępczych. Działania te prowadzone są w miesiącu listopadzie; bierze w nich udział 81 osób. Tematem są dopalacze i inne środki psychoaktywne. Opiekunowie zdobywają wiedzę o najbardziej popularnych wśród młodzieży używkach. Głównym zadaniem spotkań jest uświadomienie dorosłym zagrożenia uzależnieniami i niebezpieczeństwa związanego z przyjmowaniem narkotyków, szczególnie zastępczych. Policjanci biorący udział w spotkaniach przygotowali dla opiekunów ciekawe filmy obrazujące problem dopalaczy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Łódzki Kurator Oświaty Zarządzeniem nr 52/2015 wskazał Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Zduńskiej Woli do wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeń o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole dla dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z terenu powiatu zduńskowolskiego. W celu uzyskania w/w orzeczeń i opinii należy zgłaszać się do sekretariatu Poradni.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17 marca 2014 roku odbędzie się w Poradni szkolenie pt. „Internet TAK, uzależnienie NIE”. Jest ono skierowane do pedagogów i psychologów szkolnych. Celem jest wyposażenie osób pracujących z uczniem i rodzicem w wiedzę dotyczącą uzależnienia od Internetu oraz w umiejętności udzielania pomocy w w/w temacie.
Szkolenie prowadzą pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zduńskiej Woli: Małgorzata Trojanowska- Szymczak i Anna Jaros – wolontariuszki Fundacji Dzieci Niczyje.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28 listopada 2013r. w Poradni odbyło się spotkanie szkoleniowe dla nauczycieli nt. „Praca z uczniem posiadającym orzeczenie do kształcenia specjalnego w szkole ogólnodostępnej”.
Osoby prowadzące - mgr Małgorzata Łacina – psycholog
                                  mgr Katarzyna Lange – pedagog-logopeda

Celem spotkania było:
1. Przekazanie informacji nt. rodzajów niepełnosprawności uczniów. 
2. Poszerzenie wiedzy nt. funkcjonowania emocjonalnego, społecznego i poznawczego dzieci z różnymi niepełnosprawnościami, analiza ich potrzeb edukacyjno-wychowawczych.
3. Omówienie przepisów prawa oświatowego oraz form pomocy dla dzieci niepełnosprawnych.

Osoby zainteresowane uzyskaniem materiałów szkoleniowych, na temat dostosowania wymagań edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych oraz zasad pracy z dzieckiem upośledzonym umysłowo mogą kontaktować się z poradnią.

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
           Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zduńskiej Woli, przyłączając się do ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej PRZYJMUJE LEKI CZY BIERZE? LEKI BEZ RECEPTY – DO LECZENIA NIE DO BRANIA będzie organizować w II semestrze roku szkolnego 2013/14 spotkania edukacyjne dla rodziców uczniów szkół gimnazjalnych. Zainteresowanych wychowawców zapraszamy do kontaktu z pracownikiem poradni prowadzącym prelekcje, panią Anną Jaros – pedagog resocjalizacji.
Informujemy, że na stronie Krajowego Biura d/s Przeciwdziałania Narkomanii (www.kbpn.gov.pl) można znaleźć materiały dotyczące działania na organizm farmaceutyków wydawanych bez recepty. Zamieszczone wiadomości mogą być wykorzystywane w realizowaniu szkolnych programów profilaktycznych.

Zduńska Wola, dnia 2.XII.2013r.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Starszego referenta
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zduńskiej Woli


W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Starszego referenta PP-P w Zduńskiej Woli zatrudniona zostanie Pani Marta Grzanka zamieszkała w Zduńskiej Woli.
Dokumenty złożone przez kandydatkę spełniały wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się odpowiednią wiedzą niezbędną do pracy na proponowanym stanowisku.

Zduńska Wola, dnia 21.XI.2013r.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zduńskiej Woli upowszechnia listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Starszego referenta w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zduńskiej Woli.

Pani Marta Grzanka, zam. Zduńska Wola


Zduńska Wola, dnia 19.XI.2013r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zduńskiej Woli
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
Starszego Referenta
w wymiarze 0,25 etatu

1. Nazwa i adres jednostki: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Żeromskiego 3A
98-220 Zduńska Wola

2. Nazwa stanowiska: starszy referent
3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:
I. Wymagania niezbędne:
1) Obywatelstwo polskie.
2) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
3) Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
4) Spełnienie jednego z poniższych warunków:
- wykształcenie wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na w/w stanowisku,
- wykształcenie średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na w/w stanowisku przy minimum 2 letnim stażu pracy

II. Wymagania dodatkowe:
1) Obsługa komputera (Office), znajomość księgowych programów komputerowych, umiejętność korzystania z Internetu.
2) Znajomość ustaw o finansach publicznych, o rachunkowości, podatku dochodowym od osób
fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych, zamówień publicznych.
3) Znajomość prowadzenia rachunkowości.
4) Umiejętność naliczania funduszu socjalnego, składki ZUS, ubezpieczenia pracowników i mienia.

4. Zakres działań wykonywanych na stanowisku:
a) dekretowanie dokumentów finansowych jednostki,
b) sporządzanie dokumentacji związanej z płacami pracowników (listy płac, karty zasiłków chorobowych, pielęgnacyjnych, macierzyńskich i wychowawczych, deklaracje do ZUS-u , Urzędu Skarbowego, itp.),
c) prowadzenie ewidencji i rozliczeń dotyczących świadczeń socjalnych,
d) obsługa programów komputerowych m.in. bankowość elektroniczna-System MultiCash, wydatki bieżące, wynagrodzenia i pochodne

5. Wymagane dokumenty:
a) CV + list motywacyjny,
b) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d) kserokopie dokumentów potwierdzających dorobek i kwalifikacje zawodowe,
e) kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy,
f) kserokopia dowodu osobistego,
g) oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
h) oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne,
i) oświadczenie o niekaralności lub zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego (Sąd Okręgowy w Sieradz). W przypadku złożenia oświadczenia, po zakończeniu naboru i zakwalifikowaniu się do przyjęcia do pracy, warunkiem zatrudnienia będzie przedłożenie zaświadczenia z KRK,
j) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku,
k) zaświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:
a) termin składania dokumentów: do 18.XI.2013r, do godziny 1500.
b) miejsce składania dokumentów: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zduńskiej Woli ul. Żeromskiego 3A – sekretariat,
c) dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Starszego Referenta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zduńskiej Woli”.

7. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
8. Wymagane dokumenty aplikacyjne i list motywacyjny, szczególnie CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

9. Dodatkowe informacje:
a) lista osób, które spełniły wymagania formalne oraz termin rozmowy kwalifikacyjnej zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zduńskiej Woli,
b) z przeprowadzonego naboru zostanie sporządzony protokół,
c) informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zduńskiej Woli,
d) wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę na 0,25 etatu od 2 grudnia 2013r.
e) wynagrodzenie miesięczne zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. nr 50, poz. 398).

Zduńska Wola, dnia 4.XI.2013r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09.04.2013r.

      W dniu 18 kwietnia 2013 roku Poradnia będzie obchodziła jubileusz 45-lecia.                       Podczas spotkania przedstawimy historię Poradni, funkcjonowanie w środowisku lokalnym            oraz cele i zadania placówki.
      Mając na uwadze problemy każdego człowieka w przezwyciężaniu trudności                             i radzeniu sobie z emocjami, psycholog Jolanta Wyszkowska-Adamczyk zaprezentuje zagadnienie  Stres – wartością pozytywną czy negatywną?                                                                 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.03.2013r.

W dniach 05 marca 2013 - 18 marca 2013 w Poradni została przeprowadzona całościowa ewaluacja zewnętrzna. Z wynikami badania można zapoznać się na stronie www.npseo.pl  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

07.03.2013r.

S E R D E C Z N I E     Z A P R A S Z A M Y
 wszystkich specjalistów pracujących z uczniami niepełnosprawnymi 

P E D A G O G Ó W   W S P I E R A J Ą C Y C H

na kolejne spotkanie grupy wsparcia, które odbędzie się 18.03.2013 r. o godzinie 17.00 w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej przy ulicy Żeromskiego 3a.

Temat wiodący: „Analiza orzeczeń i opinii poradni psychologiczno – pedagogicznych w aspekcie planowania skutecznej pomocy specjalistycznej.”

Proponowany czas trwania - 2 godziny.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


       Jeszcze przez dwa lata rodzice sześciolatków będą podejmowali decyzję o rozpoczęciu edukacji swojego dziecka w klasie I. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna jest odpowiednim miejscem do konstruowania rozwiązań służących dobru dziecka, które mogą być wykorzystane w praktyce. Pracownicy Poradni w roku szkolnym 2012/2013 prowadzą spotkania warsztatowe z nauczycielami kl. 0 i I-III, w celu wspólnego poszukiwania możliwości współpracy oraz wypracowania sposobów, aby przejście dziecka z przedszkola do szkoły było dla niego dobrym doświadczeniem.
Dotychczas odbyły się trzy spotkania i zaplanowane są kolejne. Osoby zainteresowane otrzymaniem wsparcia i instruktażu do pracy z dzieckiem prosimy o kontakt ze specjalistami z poradni  tel. 43 823 36 34.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.11.2012r.

 
„Nie ma dzieci, są ludzie; ale o innej skali pojęć,
innym zasobie doświadczenia,
innych popędach, innej grze uczuć.
Pamiętaj, że ich nie znamy.”
                                        Janusz Korczak


           Nawiązując, do ustanowionego roku 2012 ROKIEM JANUSZA KORCZAKA, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Zduńskiej Woli informuje, że w dniu 23 listopada 2012r., o godz. 1000 w Powiatowym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury „Na pięterku” w Zduńskiej Woli, ul. Kilińskiego 17 organizuje konferencję         Idee i myśl pedagogiczna Janusza Korczaka w odniesieniu do współczesności.

Program:
1. Powitanie, wprowadzenie w tematykę konferencji.
2. Prelekcja nt. „Jak w dzisiejszych czasach postrzegane są poglądy wychowawcze Janusza Korczaka?”
3. Występ grupy teatralnej „Musimy być” działającej przy Powiatowym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury „Na pięterku” w Zduńskiej Woli, przedstawienie pt. „W pewnej redakcji”.
4. Scenariusz zajęć dla uczniów klas I – III szkół podstawowych pt. „Chcę zostać Królem Maciusiem I”.
5. Przedstawienie przykładowych scenariuszy zajęć warsztatowych dla uczniów klas IV – VI, dotyczących prawidłowej komunikacji interpersonalnej oraz umiejętności współdziałania w grupie (propozycje do wykorzystania przez nauczycieli na lekcjach wychowawczych).
6. Występ wokalny dzieci z Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury „Na pięterku” w Zduńskiej Woli.
7. Podsumowanie, prezentacja prac dzieci przygotowanych na XIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Ja, Król Maciuś I”, organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury w Płocku.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 01.10.2012r.

      W roku szkolnym 2012/2013 wznawia działalność Grupa Wsparcia dla pedagogów szkolnych. Spotkania będą odbywać się w ostatni piątek miesiąca, o godz. 9.00, w poradni.
Osoby prowadzące: Małgorzata Trojanowska-Szymczak – pedagog, doradca zawodowy,                                         Beata Kościelniak - psycholog
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01.10.2012r.


            W związku z obchodzonym Rokiem Korczakowskim Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zduńskiej Woli przeprowadzi, w miesiącach październik-grudzień 2012r.,    w klasach I-III szkół podstawowych, zajęć edukacyjnych „Chcę zostać Królem Maciusiem I”, rozwijających umiejętności społeczne tj.: komunikację interpersonalną i współpracę.
Czas trwania zajęć – 2 godziny lekcyjne, realizacja na terenie szkół.
             Osoby prowadzące, pedagodzy: Anna Jaros i Barbara Wojciechowska.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.05.2012r.

W dniu 25 maja 2012r., o godz. 9.15, w Poradni, odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia dla pedagogów ze szkół powiatu zduńskowolskiego.

Serdecznie zapraszamy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna informuje, że w dniu 30 kwietnia 2012r. będzie nieczynna. Dzień ten zostanie odpracowany 14 kwietnia 2012r. (sobota).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.03.2012r.

30 marca 2012r. o godzinie 9.00 w Poradni, odbędzie sie kolejne spotkanie seminaryjne, w ramach Grupy Wsparcia, dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej, udzielanej dzieciom i młodzieży w szkołach i placówkach.

16 i 17 kwietnia 2012r. odbędzie się szkolenie warsztatowe dla pedagogów szkolnych pt. "Uczeń w sytuacji trudnej i traumatycznej", organizowane we współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w  Zduńskiej Woli.   Warsztaty przeprowadzi dr Andrzej Kołodziejczyk - Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "SOPHIA" w Starachowicach. Lista uczestników zamknięta.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.03.2012r.

XIII TARGI EDUKACYJNE DLA GIMNAZJALISTÓW
13 marca 2012r.

            Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zduńskiej Woli przygotowała na Targi Edukacyjne stoisko wyposażone w: informacje o działaniach placówki kierowanych do młodzieży, film zawodoznawczy oraz psychozabawy - dysleksja, mobbing, stres, sprawne uczenie się.
Największym zainteresowaniem wśród zwiedzających cieszył się film prezentujący różne zawody oraz informacje przydatne do podjęcia decyzji o dalszej drodze kształcenia.
Młodzież chętnie rozwiązywała psychozabawy, dotyczące stresu szkolnego, dysleksji i technik skutecznego uczenia się.
Często także pytano o możliwość skorzystania z indywidualnych porad i konsultacji w Poradni.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05.03.2012r.
 
                                                            DROGI  UCZNIU !!!
 

     Zapraszamy do naszego stoiska na XIII Targach Edukacyjnych dla Gimnazjalistów, które odbędą się 13 marca 2012r. (wtorek) w I Liceum Ogólnokształcącym w Zduńskiej Woli  ul. Dąbrowskiego 6

 
psycholog, pedagog i doradca zawodowy
pomogą Ci dokonać wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej i rozwiązać Twoje problemy związane z nauką, kontaktami towarzyskimi, stresem


Poznasz naszą ofertę pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a ponadto będziesz mógł szybko sprawdzić czy Twoje kłopoty mogą być spowodowane:
    -    dysleksją
    -    stresem
    -    mobbingiem
    -    nieefektywnym uczeniem się

Specjaliści z naszej placówki pomogą, jeśli:
    -    odczuwasz trudności w nauce
    -    chciałbyś lepiej rozwiązywać swoje problemy
    -    masz zmienne nastroje
    -    chciałbyś być kreatywnym
    -    trudno Ci podjąć decyzję o kierunku dalszego kształcenia
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22.02.2012r.

.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w dniu 22 lutego 2012r. uczestniczyła w V Targach Edukacyjnych Uczelni Wyższych i Szkół Policealnych, które odbyły się  w Zespole Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli. Udział w targach umożliwił młodzieży zaplanowanie dalszego kształcenia i kariery zawodowej. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Starszego referenta
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zduńskiej Woli


W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Starszego referenta PP-P w Zduńskiej Woli zatrudniona zostanie Pani Marta Grzanka zamieszkała w Zduńskiej Woli.
Dokumenty złożone przez kandydatkę spełniały wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się odpowiednią wiedzą niezbędną do pracy na proponowanym stanowisku.

Nowa strona BIP

14.01.2012

Witamy na naszej nowej stronie BIP.Opublikował: Katarzyna Piotrowska
Publikacja dnia: 30.05.2016
Podpisał: Katarzyna Piotrowska
Dokument z dnia: 12.11.2015
Dokument oglądany razy: 7 545